Гаранация за подмяна на резервни части

Гаранция 1 година

 • 12 месеца
 • >
  • Във всички оторизирани сервизи в страната
  • Обслужване на всеки 20 000 км

Гаранционният срок започва да тече от датата на монтиране и е 1  година /12 месецаа/

Гаранционни условия:

 1. Гаранцията се поема само и единствено от оторизиран сервиз.
 2. Списък с оторизираните сервизи може да намерите в гаранционната книжка, на landi.bg или да се обадите на посочените телефони за контакт с „Таньо Видев 62“ ЕООД.
 3. Гаранцията е валидна само и единствено, когато клиентът е спазил всички условия, свързани с техническото обслужване и правилната експлоатация на газовата система.
 4. По време на гаранционния период всеки един от нашите сервизи може да поправи или подмени безплатно дефектирал компонент, обект на гаранция, ако сте спазили упоменатите гаранционни условия.
 5. При ремонт / подмяна на компонент от газовата инжекционна система, неговата гаранция се приравнява към обшата гаранция на цялостната система.
 6. Гаранционно обслужване може да бъде отказано в следните случаи:
 • Неспазване на схемата за поддръжка на газовата инжекционна система в гаранция.
 • Използване на консумативи различни от оригиналните при обслужване на газовата инжекционна система.
 • Посещаване на неупълномощени лица или сервизни бази за отстраняване на дефекти, свързани пряко или непряко с ремонтни дейности.
 • Извършване на изменения по газовата инжекционна система, неоторизирани от „Таньо Видев 62“ ЕООД или оторизиран сервиз от търговската мрежа.
 • Използване на компоненти и консумативи, които не са по спецификациите на оригиналните комплектации и аксесоари, одобрени от „Таньо Видев 62“ ЕООД.
 • При възникване на дефекти, дължащи се на небрежност, неправилна поддръжка или използването на газовата система по начин, различен от посочения в ръководството за експлоатация.
 • При възникване на дефекти, причинени от външни фактори /неблагоприятни атмосферни условия, ПТП, природни бедствия, кражби и др./ и вторични последици, дължащи се на тези събития.
 • При възникване на повреди, причинени от пълно или частично потапяне във вода.
 • При възникване на повреди и задръствания, причинени от замърсена газ.
 • При възникване на повреди, причинени от захранващо напрежение над 16 волта.

ГАРАНЦИЯТА НЕ ПОКРИВА:

 1. Разходи по консумативи за стандартното периодично гаранционно и следгаранционно обслужване /филтри, ремонтни комлекти, крепежни елементи и др. Разходи по услуги, които не произтичат от свързани с гаранционното обслужване дейности в следствие на дефектирала част се заплащат допълнително в съответствие с тяхната стойност (час/човекочас).
 • Разходи по транспортиране на автомобила, комуникации, пропуснати ползи, време и др., възникнали поради повреда в гаранционния срок.
 • Компенсации за загуба на време, търговски загуби или наем през периода на ремонта.
 1. „Таньо Видев 62“ ЕООД си запазва правото да взема решения за обхвата и начина на ремонт.
 2. Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, остават собственост на „Таньо Видев 62“ ЕООД.
 3. Всички компоненти, подменени по време на гаранционния период, се покриват от гаранцията, но за остатъка от гаранционния период.

ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Гаранционно обслужване трябва да се спазва по схемата,оказана в сервизната книжка. То може да се извърши от всеки един оторизиран сервиз от нашата търговска мрежа – пробег от всеки 20 000км. Навременната техническа поддръжка осигурява надеждност и дълъг живот на самата газова инжекционна система. Редовното сервизиране намалява общите разходи за ремонт. Всяка намеса – ремонт и/или осъществяване на поддръжка на неоторизирано лице/ сервиз извън нашата сервизна мрежа, води до невалидност на цялостната гаранция.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СОБСТВЕНИКА НА АВТОМОБИЛА

 1. Газовата инжекционна система да се поддържа в съответствие с предписанията на сервизната книжка.
 2. Периодичното техническо обслужване – смяна на консумативи и почистване на дюзи, да се извършва според схемата, описана в сервизната книжка.
 3. Всички данни на автомобила и последвалите обслужвания да са попълнени коректно.
 4. Всеки възникнал проблем по газовата система да се съобщава своевременно на сервиз от мрежата.
 5. Сервизната книжка се носи при всяко посещение на сервиз от търговската мрежа.
 6. Да се подсигури правилното функциониране на превозното средство на бензин:
 • Системата за разреждане, в това число контрол и регулация на лапаните, не по-рядко от веднъж на всеки 20 000км пробег на МПС.
 • Системата за запалване, в това число и състоянието на запалителните свещи и кабелите с високо напрежение.
 • Система за регулация на състава на горивно-въздушната смес.
 • Система за изпаряване.
 • Система на захранване на двигателя с въздух.
 • Система на рециркулация на изгорелите газове и
 1. Осигуряване на необходимото количество гориво в резервоара /отнася се както за газ, така и за бензин – минимум 1/3 от обема на резервоара/

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЕРВИЗНАТА БАЗА, МОНТИРАЛА ГАЗОВАТА ИНЖЕКЦИОННА СИСТЕМА

 1. Клиентът се уведомява за гаранционните условия.
 2. Извършва се подробен инструктаж на клиента за работа с газовата система.
 3. Уведомява се клиента за задълженията му като собственик на газова инжекционна система.
 4. Сервизът, извършващ гаранционни и извънгаранционни ремонти по газовата система, използва само оригинални компоненти.
 5. Всички необходими ремонти при доказана повреда или дефект, покриващи се от гаранцията на газовата система се извършват безплатно.
 6. Всички гаранционни и извънгаранционни ремонти се извършват в срок от 1 /един/ месец, считано от датата на приемане на рекламацията от сервизната организация.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПЕРИОДИЧНО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВСЕКИ 20 000 КМ ПРОБЕГ

 • Смяна на филтър газова фаза
 • Смяна на филтър на изпарител
 • Проверка за херметичност
 • Проверка на газовите маркучи и съединения